Страна

Студентов

Диплом Повара


Римское преимущество(вар. 6)

Сравните цивильную и преторскую системы наследования В процессе развития римского права выработалось две системы наследственного права: наследование по цивильному праву (hereditas) и по преторскому праву (bonorum possessio). В коллизии прав преимущество имел цивильный наследник (перед преторским). В обоих наследник по закону играет вторую роль. Права наследников (агнатическое родство) в цивильном праве защищались специальными исками action hereditariae. Претор давал судебную защиту лицам, ...

Подробнее

Вкладывательная стратегия, вар 11

11 вариант Задача Компания рассматривает возможность реализации следующих инвестиционных проектов. IRR,% Объем инвестиций (млн. руб) Проект А 28 500 Проект В 27 700 Проект С 26 800 Проект Д 25 300 Проект Е 24 500 Источниками финансирования инвестиций являются. 1. Кредит в размере 1000 млн. руб., ставка 16% годовых; 2. Дополнительный кредит в размере 400 млн. руб., ставка 18% годовых; 3. Нераспределенная прибыль в размере 900 млн. руб.; 4. Эмиссия привилегированных акций, гарантированный дивиденд...

Подробнее

Проект на побудову каналізаційної насосної станції

З М І С Т 1. Дані про місцерозташування об’єкту 1.1 Місцерозташування міста 1.2 Гельєф об’єкта каналізування 1.3 Геологічні та гідрогеологічні дані 1.4 Метеорологічні дані 1.5 Дані про водойму-приймача стічних вод 1.6 Існуючі каналізаційні споруди і каналізаційна мережа 1.7 Енергопостачання району будівництва 2. Вихідні дані до проекту 2.1 Терміни та послідовність проектування та будівництва 2.2 Розрахункова кількість водостоживачів 2.3 Прийняті проектом норми водовідведення 2.4 Розрахункові ...

Подробнее

Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств Тема 1. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств Напрямок інноваційного розвитку підприємства – це визначений шлях або рух, що базується на впровадженні і реалізації інновацій, які спричиняють поліпшення кількісних та якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують зміцнення його ринкових позицій та створюють...

Подробнее

Маркетингове дослідження гастроентерологічних препаратів в Україні

ВСТУП Основи законодавства України про охорону здоровя визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоровя в Україні та регулюють суспільні відносини в цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності, довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що негативно впливають на їх здоровя, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності. Незважаючи на те що, за даними ВООЗ, здоровя громадян лише ...

Подробнее

Проектирование цифровой многофункциональной телемеханической системы ТУ-ТС-ТИ

План 1. Загальна характеристика процесу формування Homo sapiens'a 2. Африка 3. Європа 4. Азія 5. Фізичний тип людей верхнього палеоліту (неоантропів) 1. Загальна характеристика процесу формування Homo sapiens'a Удосконалення фізичного типу представників роду Homo відбувалося протягом четвертинного періоду (розпочався приблизно 2 мільйони років тому). В цей час тривало загальне похолодання, що розпочалося ще у третинному періоді. Різкі зміни природно-кліматичних умов супроводжувалися, з одного ...

Подробнее

Технология холодных супов, блюд из овощей и грибов

Содержание Нормативные ссылки Введение .Холодные супы. Технологическая схема централизованного производства. Обоснование технологии, рецептуры, ассортимент холодных супов и отличительные особенности технологии, правила реализации . Технология блюд из отварных и припущенных овощей, картофеля и грибов. Характеристика физико-химических процессов при тепловой обработке, рецептуры блюд, ассортимент, основные правила реализации блюд, требования к их качеству . Технология желированных сладких блюд: ...

Подробнее

Українська архітектура другої половини XVII-18 ст.

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст. Архітектура посідала особливе місце в мистецькому процесі другої половини XVII—XVIII ст. Внаслідок своєї всебічної природи вона, мабуть, найповніше й найглибше відобразила особливості мистецької традиції, а численні пам'ятки роблять їх достатньо чисельними з відстані часу. Архітектурна думка на українських землях еволюціонувала в руслі власної традиції, активно використовуючи європейський досвід через діяльність, насамперед на західноукраї...

Подробнее

Управління розвитком торговельного центру

ДИПЛОМНА РОБОТА Управління розвитком торговельного центру Вступ У загальному вигляді підприємство розглядається, як організаційно - економічна система, під якою розуміється обєднання цілей та ресурсів, повязаних між собою прагне продукувати досягнення загальної мети виробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме - принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не обєднаних в єдину систему виробників. Ринкова економіка формує нові ...

Подробнее

Розробка лексико-семантичного поля "водного транспортного засобу"

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ .1 Семантика як розділ мовознавчої науки .2 Дослідження лексико-семантичного поля у лінгвістиці .3 «Сема» як мінімальна частина структури лексичного значення РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі водного транспорту) .1 Етнокультурна специфіка лексико-семантичного поля «засоби пересування» .2 Лексико-семантичне поле «водний транспортний засіб» ВИСНОВКИ СПИСОК ...

Подробнее

Феномен мовної гри в рекламних текстах

Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні засади вивчення феномену мовної гри в рекламних текстах .1Поняття «рекламний текст», його структура .2Мовна гра слів у рекламних текстах. Її властивості та функції .3Прийоми мовної гри в рекламних текстах - фонетичні, графічні, морфологічні, словотворчі .3.1Фонетичні прийоми мовної гри .3.2 Графічні прийоми мовної гри .3.3 Морфологічні прийоми мовної гри .3.4 Словотвірна гра слів в рекламному тексті Розділ ІІ. Особливості використання фонетичних, графічних, ...

Подробнее

Мікропроцесорна система управління перетворювачем частоти

Міністерство освіти і науки України Донбаський державний технічний університет Факультет автоматизації та електротехнічних систем Кафедра електронних систем Спеціальність 6.050802 Електронні пристрої та системи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломного проекту бакалавра на тему Мікропроцесорна система управління перетворювачем частоти Виконав: Дрєєв С.С. студент 4 курсу, групи ЕС-09-2 Керівник: Скурятін Ю.В. Алчевськ - 2013 РЕФЕРАТ Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 ...

Подробнее

Механізми формування кар’єрної стратегії працівника-спеціаліста

... высшее Среднее профессиональное /техникум / колледж / Среднее Укажите Вашу специальность по диплому: __________ Ваше социально- профессиональное положение? Студент ВУЗа, учащийся техникума / ПТУ...

Подробнее

Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління

Міністерство аграрної політики та продовольства України Уманський національний університет садівництва Факультет менеджменту Кафедра менеджменту організацій КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Менеджмент» на тему Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління Виконала: Швець Лілія студентка 31-З групи Науковий керівник: Доцент Гоменюк М.О. Умань - 2013 Зміст механістичний органічний організаційний управління Вступ Розділ 1. Поняття організаційної структури...

Подробнее

Дослідження процесу організації праці на підприємстві

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студента Хомчука Романа Олександровича ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» курсу 1 групи денної форми навчання Місце проходження практики ТД «Ніжин» місто Київ, вулиця Академіка Бутлерова, 1 Термін практики з 9 лютого 2015 р. по 8 березня 2015 р. Керівник практики від підприємства Брошевицька С.В. Керівник...

Подробнее

Профессия: Повар, кондитер

... Поэтому всем работникам предприятий общественного питания, особенно поварам, кондитерам, официантам, необходимо содержать тело в чистоте...

...пе­редней полы и нижней части рукавов) и полотенца поваров, конди­теров, официантов.                                                          Смыв производится протиранием определенной ...

... и сейчас являются ГОРДОСТЬЮ РУССКОЙ КУХНИ. Список использованной литературы. 1. Кулинария. "Повар, кондитер". Н. А. Анфимова, Л. Л. Татарская. Издательство: Академия (Москва...

Подробнее

Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

Роль практичних методів у навчально-виховному процесі ЗМІСТ План Вступ 1 Історичний аспект розвитку питання 2 Теоретичні положення сучасного стану застосування практичних методів навчання Висновки Список використаної літератури ВСТУП Проблема методів у педагогіці існує протягом всієї історії цієї науки. З часів, коли виникла потреба у навчанні і вихованні, педагогічний вплив відбувався за допомогою певних дій, прийомів, які утворювали ті чи інші педагогічні методи. Інколи свідомо, а частіше пі...

Подробнее

Розвиток обдарованих дітей

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Визначення понять здібність, обдарованість Розділ ІІ. Здібності й обдарованість у молодшому шкільному віці 2.1 Прояв здібностей у дітей 2.2 Психологічна особливість здібностей дітей шкільного віку 2.3 Труднощі у обдарованої дитини 2.4 Головні задачі у розвитку обдарованих дітей Висновки Список використаної літератури Вступ Питання, що я розглядаю у своїй курсовій роботі є одне із самих модних у психології і педагогіці сьогодні. Це питання про розвиток розумових здібностей ...

Подробнее

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

ДИПЛОМНА РОБОТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності АКБ «Приватбанк») Вступ Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку валютних операцій комерційних банків полягає в необхідності оптимізації вирішення трьох основних проблем: 1) входження України в світову систему ринкових держав супроводжується попитом на валютні операції забезпечення вільного економічного обміну товарами та послугами між державами; 2) і...

Подробнее

Технологічний процес роботи вантажного комплексу аеропорту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра організації авіаційних перевезень КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни "Вантажні перевезення" Тема: "Технологічний процес роботи вантажного комплексу аеропорту" Виконав: Худяй М.В. Київ 2013 Зміст Вступ Розділ 1. Розрахунок технологічних параметрів вантажного комплексу аеропорту .1 Аналіз структури вантажопотоку і обґрунтування структури вантажного комплексу аеропорту .2 Розрахунок технологічних параметрів...

Подробнее

Нормы и рационы кормления поросят

Содержание Введение .Теоретическая часть .1 Кормление поросят при раннем отъеме .2 Техника кормления поросят при раннем отъеме .3 Кормление поросят-отъемышей .4 Особенности выращивания рано отнятых поросят .5 Содержание поросят-отъемышей (4-6 недель) .6 Примерные рационы для отъемышей от 2 до 4 месяцев . Расчетная часть .1 Нормы потребности в питательных веществах нежвачным животным Список литературы Введение В возрасте 28-30 дней поросят - сосунов (подсвинков) отнимают от лактирующих маток и ...

Подробнее

Організаційна діагностика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА Кафедра менеджменту, економіки і фінансів Спеціальність - 8.03060101«Менеджмент організацій та адміністрування» Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр КУРСОВА РОБОТА «Організаційна діагностика» Омелянчук Анастасії Валентинівни студентки групи Мм-1-14-1,5д Науковий керівник: Доц. Акіліна Олена Володимирівна Київ - 2014 План Вступ Розділ 1. Діагностика організацій як дослідницька діяльність ...

Подробнее

Система управління в приватних сільськогосподарських підприємствах, економічні і правові основи їх функціонування

Система управління в приватних сільськогосподарських підприємствах, економічні і правові основи їх функціонування Вступ управління сільськогосподарський економічний Актуальність теми. Організаційна структура системи управління сільськогосподарськими підприємствами повинна враховувати індивідуальні особливості господарювання кожного підприємства, оптимізувати економічні інтереси господарюючих субєктів, тому що в ринкових умовах їх життєздатність залежить насамперед від якості управлінських рі...

Подробнее

Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

Курсова робота на тему: «Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості» Вступ Темою даної роботи є іменники – назви рослин та їх вживання в усній народній творчості. У роботі було розглянуто словотвірну парадигму категорії іменників – назв рослин, а також роль представників цієї категорії у житті народу, їх використання у його творчості, символіку рослин. Актуальність теми дослідження. Кінцевою метою основоцентричного аспекту вивчення словотвору є дослідження дериваційно...

Подробнее

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ 1.1 Обдарованість: суть, види, принципи 1.2 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ М. ХУСТА 2.1 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку 2.2 Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників 2.3 Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 2.4 ...

Подробнее