Страна

Студентов

Облік оренди основних засобів

Зміст


Вступ

.Теоретичні основи обліку оренди основних засобів

.1Поняття та економічна сутність оренди основних засобів

.2Регулювання взаємовідносин орендатора та орендаря

.3Особливості оренди окремих видів основних засобів

.4Особливості обліку фінансової оренди

.5Особливості обліку оперативної оренди

.Організація обліку оренди основних засобів на ВТКП «Роменський меблевий комбінат»

.1Організаційно-економічна характеристика підприємства

.2Організація первинного обліку оренди основних засобів

.3Організація аналітичного та синтетичного обліку оренди основних засобів

2.4 Типові кореспонденції з обліку оренди основних засобів

3. Шляхи вдосконалення обліку оренди основних засобів

Висновки

Список використаної літературиВступ


Перетворення при переході на ринкові відносини зажадали пошуку нових форм господарських відносин та структур управління. Досвід розвинених країн підтверджує, що тільки висока степінь самостійності підприємств по всьому спектру виробничо-господарської діяльності забезпечує економічну ефективність виробництва та матеріальне благополуччя працівників. Звідси зрозуміло, що необхідні такі форми господарювання, які дали б підприємству справжню свободу дій, забезпечуючи насичення споживчого ринку товарами, розширене виробництво і соціально-економічний розвиток. Однією з таких форм є оренда.

Орендні відносини на підприємствах промисловості розвинені в основному там, де існують замкнені технологічні цикли виробництва з невеликим терміном виготовлення продукції. Все більше уваги залучають орендні відносини на підприємствах виготовлення меблів з невеликими циклами виробництва. Облік поточної оренди основних засобів в теперішній час є одним з найактуальніших питань ведення бухгалтерського обліку на підприємствах будь-яких організаційно-правових форм. Цим зумовлений вибір теми курсової роботи, ціллю написання якої є вивчення обліку поточної оренди основних засобів.

Метою курсової роботи з фінансового обліку є навчитись систематизувати, аналізувати і використовувати отримані теоретичні знання з предмету «Фінансовий облік». Здобути навички самостійної роботи з нормативними матеріалами, спеціальною літературою з організації і техніки ведення обліку. Навчитися критично оцінювати організацію фінансового обліку на досліджуваному підприємстві. Робити висновки і пропозиції з усунення недоліків із вдосконалення обліку та звітності.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

-дати визначення та розглянути економічну сутність оренди;

-вивчити економічне врегулювання взаємовідносин орендатора та орендаря;

-подати особливості оренди окремих видів основних засобів;

-дослідити особливості обліку поточної оренди основних засобів;

-вивчити організацію первинного аналітичного та синтетичного обліку;

-виявити переваги та недоліки в організації обліку меблевого комбінату і запропонувати шляхи їх усунення.

Обєктом дослідження є організація обліку оренди основних засобів на ВТКП «Роменський меблевий комбінат».

Для написання курсової роботи були використані законодавчі та нормативні акти, такі як цивільний кодекс України, положення про бухгалтерський облік та план рахунків бухгалтерського обліку, а також навчальна література по обліку основних засобів, монографії, статті з журналів та газет з питань ведення фінансового обліку оренди основних засобів. Конкретні дані з ВТКП «Роменський меблевий комбінат», первинні документи, облікові регістри, книги, машинограми.1. Теоретичні основи обліку оренди основних засобів


.1Поняття та економічна сутність оренди


Згідно П(с)БО №14:

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, повязаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

-орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

-орендар має можливість та намір придбати обєкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

-строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

-теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;

-орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

-орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

-оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди.[1, п.1]

Гарантована ліквідаційна вартість:

) для орендаря - частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов'язаною з ним стороною;

) для орендодавця - частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.

Мінімальні орендні платежі - платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

) для орендаря - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

) для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди.[7, стор.220-243]

Невідмовна орендна угода - орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка може бути розірвана тільки:

) з дозволу орендодавця;

) якщо відбулася певна непередбачена подія;

) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем;

Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

Непередбачена орендна плата - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо).[2, стор. 129-133]

Оренда - угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Операційна оренда - оренда інша, ніж фінансова.

Орендна ставка відсотка - ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Початок строку оренди - дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов'язань щодо основних положень угоди про оренду.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря - ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку оренди.

Строк оренди - період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди.

Суборенда - угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі


1.2Регулювання взаємовідносин орендатора та орендаря


Оренда як економічна категорія проявляється через договірний характер відношень між орендатором та орендарем.

По договору оренди (майнового найму) орендар зобовязаний надати орендатору майно за плату в тимчасове володіння та користування або в тимчасове користування. Плоди, продукція та доходи, отримані орендатором в результаті використання орендованого майна і згідно з договором являється його власністю.

В договорі оренди повинні бути вказані дані, які дозволяють виразно встановити майно, що підлягає передачі орендатору в якості обєкту оренди. При відсутності цих даних в договорі умова про обєкт, який підлягає передачі в оренду, вважається не узгодженим сторонами, а такий договір не вважається укладеним. [18, стор 256-264]

Орендна плата включає: амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна, їх розмір визначається в договорі; кошти, які передаються орендарем орендодавцеві для ремонту об'єктів після закінчення терміну їх оренди; частину прибутку (доходу), яка може бути отримана від суспільно необхідного використання взятого в оренду майна ( орендний відсоток), що встановлюється договором на рівні, як привило, не нижче банківського відсотка.

Терміни та умови перерахування орендної плати встановлюються договором. Величина її динамічна, залежить, наприклад, від інфляції або переоцінки основних фондів та ін.. У цьому разі її розміри змінюються за угодою сторін у строки, передбачені договором, але не частіше одного разу на п'ять років.

Розмір орендної плати допускається переглядати достроково на вимогу однієї із сторін у випадках зміни централізовано встановлюваних цін і тарифів та в інших випадках, регламентованих законодавчими актами. Передане в оренду майно залишається власністю орендодавця, а вироблена продукція, доходи, матеріальні та інші цінності, вироблені поліпшення орендованого майна, не передбачені договором оренди, є власністю орендаря.

Не віддільні без шкоди для орендованого майна поліпшення (технічне переозброєння виробництва, реконструкція, заміна чи модернізація обладнання та ін), виконані орендарем за погодженням з орендодавцем, але за свій рахунок, можуть бути затребувані першим після припинення договору оренди. Витрати на ті ж роботи, вироблені орендарем без погодження з орендодавцем, відшкодовуватися не повинні.

Орендар має право частково або повністю викупити орендоване майно, якщо обмеження або заборони не передбачені законодавчими актами. Викуп - це акт купівлі-продажу державних підприємств у колективну чи індивідуальну власність. Викуп здійснюється внесенням орендарем орендодавцеві всієї належної йому орендної плати з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна і відшкодування орендних платежів з залишкової вартості майна, оренда якого згідно з договором припинена до завершення повного амортизаційного строку. Джерелами викупу можуть бути будь-які засоби, наявні у орендного підприємства.[13, р.1]

Терміни оренди визначається договором, але оренда підприємств, будівель, споруд носить, як правило, довгостроковий характер - понад п'ять років. Зміна умов договору оренди, його розірвання і припинення можливі при угоді сторін. На вимогу однієї із сторін договір може бути розірваний за рішенням державного арбітражу чи суду, причому у випадках порушення іншою стороною умов договору.

Орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна. Майно здається в оренду разом з усіма його приладдям і відносяться до нього (технічним паспортом, сертифікатом якості тощо), якщо інше не передбачено договором. Якщо такі пристосування і документи передані не були, проте без них орендар не може користуватися майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, він може вимагати надання йому орендодавцем таких приладдя і документів або розірвання договору, а також відшкодування збитків.

Орендодавець не відповідає за недоліки зданого в оренду майна, які були ним обумовлені при укладенні договору оренди або були заздалегідь відомі орендарю або повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майна чи перевірки його справності при укладенні договору або передачі майна в оренду.

Передача майна в оренду не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб на це майно. При укладанні договору оренди орендодавець зобов'язаний попередити орендаря про всі права третіх осіб на що здається в оренду майно. Невиконання орендодавцем цього обов'язку дає орендарю право вимагати зменшення орендної плати або розірвання договору та відшкодування збитків.

Орендна плата встановлюється за все орендоване майно в цілому або окремо по кожній з його складових частин у вигляді:

визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово;

встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів;

надання орендарем певних послуг;

передачі орендарем орендодавцю обумовленої договором речі у власність або в оренду;

покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.

Орендар зобов'язаний користуватися орендованим майном відповідно до умов договору оренди, а якщо такі умови в договорі не визначено, у відповідності з призначенням майна. Орендар має право за згодою орендодавця здавати орендоване майно в суборенду (піднайом) і передавати свої права та обов'язки за договором оренди іншій особі (перепало), надавати орендоване майно у безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом або іншими правовими актами. У зазначених випадках, за винятком перенайма, відповідальним за договір) перед орендодавцем залишається орендар.

Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором оренди. Капітальний ремонт повинен здійснюватися в термін, встановлений договором, а якщо він не визначений договором або викликаний невідкладною необхідністю, в розумний термін.

Порушення орендодавцем обов'язки з виробництва капітального ремонту дає орендареві право за своїм вибором:

Провести капітальний ремонт, передбачений договором або викликаний невідкладною необхідністю, і стягнути з орендодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок орендної плати;

Зажадати відповідного зменшення орендної плати;

Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

При укладанні договору оренди на новий термін умови договору можуть бути змінені за угодою сторін.

При припиненні договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.Якщо орендар не повернув орендоване майно або повернув його несвоєчасно, орендодавець має право вимагати внесення орендної плати за весь час прострочення. У випадку, коли зазначена плата не покриває завданих орендодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування.[6, р.1, п.7]

У випадку, коли за несвоєчасне повернення орендованого майна договором передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку, якщо інше не передбачено договором.

Вироблені орендарем віддільні поліпшення орендованого майна є його власністю, якщо інше не передбачено договором оренди.

У випадку, коли орендар зробив за рахунок власних коштів та за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, не віддільні без шкоди для майна, орендар має право після припинення договору на відшкодування вартості цих поліпшень, якщо інше не передбачено договором оренди. Вартість невіддільних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, відшкодуванню не підлягає, якщо інше не передбачено законом.

облік оренда фінансовий економічний


1.3Особливості оренди окремих видів основних засобів


За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату за тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги але управлінню ним і за його технічної експлуатації.

Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк до договору оренди транспортного засобу з екіпажем не застосовуються. Орендодавець протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу з екіпажем зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя.

Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу з екіпажем, обов'язок страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна ним або у зв'язку з його експлуатацією, покладається на орендодавця в тих випадках, коли таке страхування є обов'язковим у силу закону або договору. Якщо договором оренди транспортного засобу з екіпажем не передбачено інше, орендар має право без згоди орендодавці здавати транспортний засіб у суборенду.

Орендар в рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспортного засобу має право без згоди орендодавця від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспортного засобу, зазначеним у договорі оренди, а якщо такі цілі не встановлені, призначенням транспортного засобу .

Договір оренди будівлі або споруди укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність.

Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не менше року, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. За договором оренди будівлі або споруди орендарю одночасно з передачею прав володіння і користування такою нерухомістю передаються права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання.

Оренда будівлі або споруди, що знаходиться на земельній ділянці, що не належить орендодавцю на праві власності, допускається без згоди власника цієї ділянки, якщо це не суперечить умовам користування такою ділянкою, встановленим законом або договором із власником земельної ділянки.

Договір оренди будівлі або споруди повинен передбачати розмір орендної плати. За відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. Встановлена ??в договорі оренди будівлі або споруди плата за користування будинком чи спорудою включає плату за користування земельною ділянкою, на якій воно розташоване, чи переданої разом з ним відповідної частиною ділянки, якщо інше не передбачено законом або договором.

У випадках, коли плата за оренду будівлі або споруди встановлена ??в договорі на одиницю площі будівлі (споруди) або іншого показника її розміру, орендна плата визначається виходячи з фактичного розміру переданого орендарю будинку чи споруди.

За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші, що входять до складу підприємства основні засоби, передати у порядку, на умовах і в межах, визначених договором, запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами та обладнанням, інші майнові вдачі орендодавця, пов'язані з підприємством, права на позначення, індивідуалізують діяльність підприємства, та інші виключні права, а також поступитися йому права вимоги і перевести на нього борги, що відносяться до підприємства. [16, р.1, п.4]

Кредитор, який письмово не повідомив орендодавцю про свою згоду на переведення боргу, має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про передачу підприємства в оренду вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання і відшкодування завданих цим збитків. Після передачі підприємства в оренду орендодавець і орендар несуть солідарну відповідальність по включених до складу переданого підприємства боргами, які були переведені на орендаря без згоди кредитора.

Договір оренди підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації. Недотримання форми договору оренди підприємства тягне його недійсність.

Підготовка підприємства до передачі, є обов'язком орендодавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства. На орендаря покладаються витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого підприємства, якщо інше не передбачено договором, а також зі сплатою платежів зі страхування орендованого майна.

Орендар підприємства має право на відшкодування йому вартості невіддільних поліпшень орендованого майна незалежно від дозволу орендодавця на такі поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства.


1.4Особливості обліку фінансової оренди


Фінансова оренда (лізинг) - характеризується тривалим терміном контракту та амортизацією всієї або більшої частини вартості орендованого майна. Фактично фінансова оренда являє собою форму довгострокового кредитування інвестиційного проекту. Після закінчення терміну дії договору лізингу лізингоодержувач може повернути предмет лізингу, продовжити угоду або укласти нову, а також придбати предмет лізингу.

По об'єктах угод лізинг підрозділяється на лізинг рухомого і нерухомого майна. При лізингу нерухомості лізингодавець будує або купує нерухомість за дорученням орендаря і надає йому право використання в комерційних та виробничих цілях. Так само, як і в угодах з рухомим майном, контракт полягає звичайно на термін менший або рівний амортизаційному періоду об'єкта; орендар несе всі ризики, витрати і податки під час дії контракту.

Зворотний лізинг (lease-back) полягає в продажу промисловим підприємством частини його власного майна лізинговій компанії з одночасним підписанням договору про його оренду. У такій операції тільки два учасники: орендар майна (колишній власник) і лізингова компанія (новий власник). Така угода дає можливість підприємству отримати грошові кошти за рахунок продажу засобів виробництва, не припиняючи їх експлуатацію, і використовувати їх для нових капітальних вкладень.

За обсягом обслуговування можна виділити договір чистого лізингу, повного комплексного і генерального. При чистому лізинг додаткові витрати по обслуговуванню орендованого майна бере на себе лізингоодержувач, а при повному лізингу лізингодавець може брати на себе технічне обслуговування, ремонт, страхування, підготовку персоналу та інші витрати, пов'язані з використанням об'єкта угоди. Основна перевага повного лізингу полягає в наданні широкого спектру послуг, що надаються лізингодавцем (можливо навіть із залученням виробника).


1.5Особливості обліку оперативної оренди


Оперативна оренда (лізинг) - господарча операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає передачу орендарю права <#"justify">Лізинг послуг або операційна оренда (лізинг) дозволяє здавати в оренду устаткування на терміни, значно менше термінів його корисної роботи, причому на орендаря покладаються всі витрати по його обслуговуванню. Орендоване устаткування зазвичай можна повернути у будь-який момент.

Іншою важливою характеристикою оренди послуг є той факт, що така оренда часто не повністю погашається. Іншими словами, орендна плата по даному контракту недостатня, щоб повністю покрити вартість устаткування. Контракт на оренду полягає на значно менший термін, чим очікуваний термін служби устаткування, що орендується, і орендодавець може покрити свої витрати або в подальших виплатах, або через продаж орендованого устаткування.2. Організація обліку оренди основних засобів на ВТКП "Роменський меблевий комбінат"


2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства


На базі махорочної фабрики в 1929р. створили меблевий комбінат, загальною площею 2,3 га, який виготовляв стільці і шафи.

В 1963р в склад меблевого комбінату приєднався цех промкомбінату, де виготовляли комоди.

р приєднали Конотопський цех.

-1989рр. підприємство мало потужність 4,9 млн. рублів, на рік виготовлялося 4,9 млн. меблів, за місяць 400 тис. рублів.

р. підприємство приватизоване колективом та перейменовано в Виробничо-торгове колективне підприємство «Роменський меблевий комбінат». Цех №2 був законсервований, і підприємство майже не працювало. В 2003 р. реалізований цех №2, після чого комбінат знаходився на одній площадці. На даний момент часу виготовлення меблів здійснюється по індивідуальним замовленням. Виготовляються корпусні меблі. З 2004р. виготовляється меблів на рік у порівняльних цінах на суму 140 тис. руб., працює 20 чол. На підприємстві проходить ремонт цехів, придбається нове обладнання з програмним керуванням. Приймаються рішення про раціональне використання площ. Доводиться до ладу територія комбінату для покращення приймання покупця та задоволення їх потреб.

ВТКП «Роменський меблевий комбінат» знаходиться за адресою: м. Ромни, Сумської обл.., 1 пров. Бульвару свободи, 10.

Повна назва: Виробничо-торгівельне колективне підприємство.

Форма бухгалтерії - журнально-ордерна. Вид економічної діяльності - деревообробка. Директор - Салатун Сергій Андрійович.Табл.2.1 Структура господарських засобів

АктивКод рядка2009р.2010р.ВідхиленняСума%Сума%Сума%1234I. Необоротні активиОсновні засоби:залишкова вартість030208,479,42%227,481,83%23,02,41%первісна вартість031758,6789,130,5знос032550,5561,711,2Усього за розділом I080208,479,42%227,481,83%19,02,41%II. Оборотні активиВиробничі запаси10020,77,89%20,77,45%--0,44%Готова продукція1300,20,08%0,20,07%--0,01%чиста реалізаційна вартість16029,011,05%17,46,26%-11,6-4,79%первісна вартість16129,011,05%17,46,26%-11,6-4,79%з бюджетом1701,10,42%2,00,72%0,90,3%Інша поточна дебіторська заборгованість2102,81,07%10,23,67%7,42,6%в національній валюті2300,20,08%--0,2-0,08%Усього за розділом II26054,020,58%50,518,17%-3,5-2,42%Баланс280262,4100%277,9100%15,5-Табл.2.2 Структура джерел утворення господарських засобівПасивКод рядка20092010ВідхиленняСума%Сума%Сума%1234I. Власний капіталСтатутний капітал30050,019,05%50,017,99%--1,06%Додатковий вкладений капітал320200,876,52%213,076,65%12,20,13%Резервний капітал3402,30,88%2,30,83%--0,05%Усього за розділом I380253,196,45%265,395,47%12,2-0,98%Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5301,70,65%2,10,76%0,40,11%з бюджетом5501,80,69%3,01,08%1,20,39%зі страхування5700,10,04%--0,1з оплати праці5805,62,13%7,52,7%1,90,57%Інші поточні зобов'язання6100,10,04%--0,1-0,04%Усього за розділом IV6209,33,54%12,64,53%3,30,99%Баланс640262,4100%277,9100%15,5-

Підприємство являється товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Роменський меблевий комбінат. Повна назва: «Виробничо-торгівельне колективне підприємство «Роменський меблевий комбінат». Спеціалізується на виготовленні мяких та корпусних меблів. Підприємство має свої фірмові магазини. Приймає замовлення індивідуальні та оптові. Має гарну репутацію в місті. Зарекомендували себе достатньо добре, що допомогло досягти гарного попиту на товари. Підприємство має свій офіс, штат бухгалтерії, меблеві цехи.

Як зазначалось вище, підприємство має свою бухгалтерію: головний бухгалтер та бухгалтер-помічник, який безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру, який в свою чергу підпорядкований директору.

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобовязань - короткострокової кредиторської заборгованості.

Для визначення ліквідності підприємства, ми зробимо наступне:


Кл= Ряд260\ряд620.


Якщо коефіцієнт вийде більше двох, значить оборотних засобів достатньо для покриття своїх боргів, тобто підприємство ліквідне.[10, р.2, п.3]

Кл=54,0/9,3=5,81 - підприємство абсолютно ліквідне.

Рентабельність - поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення.

Показники рентабельності розраховуються за формулою:


Рп=Вв/ТП;


Для нашого підприємства, взявши один із видів продукції можна розрахувати, що:

Рп=428,8/563=0,76;

Коефіцієнт менше одиниці, що означає, що продукція рентабельна.

Фінансова стійкість - це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Фінансова стійкість розраховується за формулою:

Фст=ряд380\ряд640;

Якщо показник більше ніж 0,5, то підприємство фінансово незалежне.

Фст=253,1/262,4=0,96;

Отже підприємство фінансово стійке та незалежне.


2.2 Організація первинного обліку оренди основних засобів


Так як дане підприємство являється тільки орендодавцем, то воно має по обліку оренди основних засобів небагато документів. А саме, договір оренди приміщення. Також частково оренда приміщення торкається фінансового звіту, в якому вказується дохід від здачі в оренду приміщення.

Договір в свою чергу складений 14.10.2010р. Договір має 10 пунктів.

.Предмет договору - вказується, що передається в оренду, де знаходиться приміщення та яка його площа.

. Мета та ціль оренди - вказується навіщо орендують це приміщення.

. Права та обовязки сторін - зазначається, які мають права та обовязки орендодавець та орендар.

. Порядок розрахунків - сума та час сплати орендної плати.

. Відповідальність сторін - зазначається яку відповідальність несе орендар та орендодавець, щодо орендованого приміщення.

. Форс-мажорні обставини - вказується при яких обставинах сторони звільняються від відповідальності.

. Питання врегулювання спорів - вказується яким чином виладновуються всі порушення чи непорозуміння.

. Інші умови - зазначаються умови які ще не вказані вище.

. Термін дії оренди - вказується коли сторони можуть відмовитися від даного договору.

. Юридичні адреси сторін - вказуються юридичні адреси орендодавця та орендаря, також внизу ставляться підписи та печатки сторін.

Також, ще одним з документів які застосовують є платіжне доручення.

Платіжне доручення - розрахунковий документ <#"justify">§верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

§нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку «сума до оплати літерами»

В ньому вказується номер документу, дата, дата отримання документу, код підприємства, банк платника, код банку, сума, отримувач, номер рахунку, підпис платника та банку.


.3 Організація аналітичного та синтетичного обліку оренди основних засобів


Передача обєкта у фінансову оренду розглядається як виникнення у орендодавця дебіторської заборгованості орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість обєкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості обєкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Типові кореспонденції на даному підприємстві по обліку оренди основних засобів.


Табл.2.3 Типові проводки

№Зміст операціїДтКт1.Нараховано амортизацію основних засобів9491312.Нараховано борг орендаря3777133.Відображено податкове зобовязання з ПДВ7136414.Надійшла орендна плата3113775.Вкінці звітного періоду списано: Собівартість орендної послуги Дохід від реалізації орендної послуги791 713949 791


Табл.2.4 Кореспонденції по оформленню оренди у орендодавця

№Зміст операціїДтКт1.Списано з балансу знос переданих в оренду основних засобів131102.Списується залишкова вартість972103.Відображається заборгованість за основні засоби, передані в оренду в сумі залишкової вартості1617424.Відображено щомісячну суму, що підлягає відшкодуванню частини вартості амортизованого обєкта фінансової оренди3771615.Нараховано платіж як винагороду за передане майно в оренду3737326.Отримано кошти в погашення залишкової вартості обєкта фінансової оренди3113777.Отримано винагороду3113738.Визначено фінансовий результат:а) у частині передачі обєкта793 742972 793б) у частині одержаного доходу (винагороди)7327931Отримано у фінансову оренду основний засіб105312Нараховано амортизацію231313Відображено суму винагороди орендодавцю236854Нараховано щомісячну суму частини вартості обєкта фінансової оренди531615Погашено заборгованість із винагороди6853116Те ж з орендної плати613117Викуплено обєкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю613118Перехід обєкта оренди у власність орендаря після закінчення строку фінансової оренди10109Одночасно відображено суму нарахованого зносу131131

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23 «Виробництво», списують з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг». При визначенні розміру орендної плати за орендовані нежитлові приміщення керуються Законом України «Про оренду державного майна» від 14.03.95 № 98 (п. 2, ст. 1), Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.95 № 786, роз'ясненнями Фонду Держмайна України «Відносно утримання і використання плати за оренду державного майна» від 15.02.95 №10-22-8412 та ДПА України «Про витрати орендаря» від 07.12.98 № 14460/ІО/15,-1117.

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який одержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на додану вартість.

Відповідно до п. З Методики в орендну плату не входять оплата послуг, які згідно з договором зобов'язується надати орендодавець, а також витрати на утримання орендованого майна і витрати, пов'язані з відшкодуванням витрат орендодавця по сплаті податку на землю. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про плату за землю» від 19.09.96 №378 платниками земельного податку є власники землі і землекористувачі. Оскільки власником землі або землекористувачем є орендодавець приміщень, він і є платником податку на землю.

Розмір орендної плати і її обмеження регулюються органами місцевої влади, яким підпорядковуються об'єкти комунальної власності.


2.4 Типові кореспонденції з обліку оренди основних засобів


Відобразимо розрахунки зі сплати орендної плати по даному підприємству на основі вище вказаних проводок.


Табл. 2.5 Типові проводки з операційної оренди

№Зміст операціїДтКтСума, грн..1.Нараховано амортизацію основних засобів94913120 0002.Нараховано борг орендаря377713130 0003.Відображено податкове зобовязання з ПДВ71364121 6664.Надійшла орендна плата3113775005.Вкінці звітного періоду списано: Собівартість орендної послуги Дохід від реалізації орендної послуги791 713949 791 20 000 24 000


Табл. 2.6 Кореспонденції по оформленню оренди у орендодавця

№Зміст операціїДтКтСума, грн.1.Списано з балансу знос переданих в оренду основних засобів1311020 0002.Списується залишкова вартість97210130 0003.Відображається заборгованість за основні засоби, передані в оренду в сумі залишкової вартості161742130 0004.Відображено щомісячну суму, що підлягає відшкодуванню частини вартості амортизованого обєкта фінансової оренди37716110 0005.Нараховано платіж як винагороду за передане майно в оренду3737321 5006.Отримано кошти в погашення залишкової вартості обєкта фінансової оренди31137710 0007.Отримано винагороду3113731 5008.Визначено фінансовий результат:а) у частині передачі обєкта793 742972 793130 000б) у частині одержаного доходу (винагороди)7327931 500Табл. 2.7 Кореспонденція по розрахунку орендної плати у орендаря1Отримано у фінансову оренду основний засіб10531130 0002Нараховано амортизацію2313110 0003Відображено суму винагороди орендодавцю236851 5004Нараховано щомісячну суму частини вартості обєкта фінансової оренди5316110 0005Погашено заборгованість із винагороди6853111 5006Те ж з орендної плати6131110 0007Викуплено обєкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю 61 311 70 0008Перехід обєкта оренди у власність орендаря після закінчення строку фінансової оренди1010130 0009Одночасно відображено суму нарахованого зносу13113160 000


3. Шляхи вдосконалення обліку оренди основних засобів


Так як не кожне підприємство має змогу придбати основні засоби, а тому їх орендує, а також якщо є не використовувані основні засоби, то здаються в оренду. Це говорить про те, що облік оренди основних засобів є доцільним, а отже і його вдосконалення для полегшення обліку та прискорення.

Орендодавець не веде обліку майна, переданого у фінансову оренду, у складі необоротних активів.

Передача обєкта у фінансову оренду розглядається як виникнення у орендодавця дебіторської заборгованості орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість обєкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості обєкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку фінансової оренди переглядається, якщо негарантована ліквідаційна вартість зменшується.

Облік операційної оренди відображається на балансі орендодавця.

Нарахування амортизації відображається у складі витрат орендодавця.

Дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, повязаних із використанням обєкта операційної оренди.

Витрати орендодавця з укладання угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Якщо за умовами договору на оперативну оренду основних засобів передбачено добудову, дообладнання, реконструкцію або модернізацію об'єкта оренди орендарем, то такі витрати обліковуються як капітальні інвестиції і після закінчення робіт зараховуються до складу власних основних засобів. При поверненні об'єкта оренди орендодавцю його балансова вартість збільшується на вартість добудови, дообладнання або модернізації і з врахуванням нарахованого зносу відображається в порядку, передбаченому для обліку:

а) продажу основних засобів, якщо орендодавець відшкодовує вартість робіт орендарю;

б) безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіт орендодавцем не відшкодовується.

Орендар вартість взятих у фінансову оренду об'єктів основних засобів за оцінкою, погодженою з орендодавцем. приймає на облік записом по дебету рахунка 10 «Основні засоби» (відповідний субрахунок обліку основних засобів), і кредиту рахунка 531 «Зобов'язання з фінансової оренди». Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться по кожному орендодавцю. Орендодавцем належна до погашення частка вартості фінансової оренди щомісячно відображається записом:

Дт рах. 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»,

Кт рах. 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду».

У разі переходу основних засобів, взятих у фінансову оренду, у власність орендаря в бухгалтерському обліку роблять записи по дебету рахунка 10 «Основні засоби» (відповідний субрахунок обліку власних основних засобів) і кредиту рахунка 10 «Основні засоби» (відповідний субрахунок орендованих основних засобів). Одночасно сума нарахованого за час фінансової оренди зносу об'єктів відображається по дебету рахунка 131 «Знос основних засобів» (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів) і кредиту рахунка 131 «Знос основних засобів» (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів).

Якщо після закінчення строку фінансової оренди об'єкт оренди викуповується орендарем за залишковою вартістю, то таку вартість орендодавець на підставі документів про оплату відображає по дебету рахунка 377 «Розрахунки з Іншими дебіторами» і кредиту рахунка 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду».

Орендар на підставі цих документів робить запис по дебету рахунка 531 «Зобов'язання з фінансової оренди» в кореспонденції з кредитом рахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Вдосконалення масиву первинної облікової документації має на увазі досягнення наступної мети: всі документи, підтверджуючі здійснення господарської операції, повинні мати юридичну силу. Серед заходів, сприяючих підвищенню ефективності цієї підсистеми, слід виділити наступне. В першу чергу - використання на всіх ділянках обліку уніфікованих форм документації, створити графіки документообігу і доведення до виконавців їх функцій при створенні і перевірці первинного документа, видавати розпорядливу документацію за визначенням кола осіб, що відповідають за здійснення тієї або іншої господарської операції.

Незважаючи на те, що в напрямку підвищення ефективності обліку на виробництві і посиленню внутрішньогосподарського контролю ведеться визначна робота, проте залишаються проблеми, які свідчать, що аспекти обліку і контролю матеріальних запасів на підприємстві вивчені і розкриті недостатньо та потребують подальшого поглиблення і доповнення.

Загалом, ведення обліку оренди основних засобів правильне та відповідає стандартам та положенням бухгалтерського обліку, але хотілося б відзначити деякі переваги та недоліки.

Переваги заключаються в тому, що підприємство має журнально-ордерну форму обліку. Також великим плюсом є те, що оренда в якій воно має участь є не операційна, а відповідно фінансова, що звільняє це підприємство від ведення детальної бухгалтерії.

Недоліки ж даного підприємства такі:

Ведення всього бухгалтерського обліку здійснюється вручну, тобто не компютеризовано, що зповільнює швидкість будь-якого бухгалтерського обліку на підприємстві.

У сучасних нестабільних економічних умовах невідємною складовою успіху підприємства при здійсненні фінансово-господарської діяльності є компютеризація діяльності підприємства. Для вирішення завдань управління підприємства будь-якого профілю необхідна автоматизація інформаційної структури цього підприємства. Наявність реально працюючої програмної системи управління підвищує інвестиційну привабливість підприємства. Основна перевага єдиної інформаційної бази даних - достовірність і однозначність інформації.

Також можна внести поправки до деяких первинних документів, наприклад:

Рахунок-фактура, по якому надходять різні види основних засобів зовсім не пристосований для автоматизованої обробки.

Доцільно було б передбачити в ньому графу «код постачальника і покупця». Це необхідно для обліку розрахунків з ними. Також у цьому документі пропонуємо доповнити розділ, що містить відомості про надходження матеріальних цінностей графами «шифр синтетичного та аналітичного обліку по дебету і кредиту рахунків ».Висновки


У звязку з тим, що підприємства у нашому місті не є великими (основна частина), то вони не керують значними сумами коштів, і дуже часто, просто не вистачає засобів для придбання основних фондів, тому схиляються до оренди, що дуже доречно у даному випадку.

В першому розділі ми розглянули теоретичну основу обліу оренди основних засобів, тому посилаючись на перший розділ слід зазначити:

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, повязаних з правом користування та володіння активом.

Оренда - угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Операційна оренда - оренда інша, ніж фінансова.

Договір оренди будівлі або споруди укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність.

Другий розділ призначений для огляду обліку оренди основних засобів на виробничо-торгівельному колективному підприємстві «Роменський меблевий комбінат». Найголовніше, що ми можемо сказати це те, що ВТКП «Роменський меблевий комбінат відповідає всім вимогам та стандартам ведення бухгалтерського обліку. Також це підприємство є фінансово стійким, рентабельним та абсолютно ліквідним, спираючись на наші розрахунки.

Розмір орендної плати і її обмеження регулюються органами місцевої влади, яким підпорядковуються об'єкти комунальної власності.

А в третьому розділі зазначалися методи та шляхи вдосконалення обліку оренди основних засобів. Дане підприємство не використовує компютерів та програмного забезпечення, а бухгалтера більшість роботи виконують вручну, хоча облік можливо було б значно прискорити завдяки компютеризації.

Провівши цю роботу слід виділити, що:

Для написання курсової роботи були використані законодавчі та нормативні акти, такі як цивільний кодекс України, положення про бухгалтерський облік та план рахунків бухгалтерського обліку, а також навчальна література по обліку основних засобів, монографії, статті з журналів та газет з питань ведення фінансового обліку оренди основних засобів. Конкретні дані з ВТКП «Роменський меблевий комбінат», первинні документи, облікові регістри, книги, машинограми.

Вцілому, дана робота допомогла глибше зрозуміти та вдосконалитись у знаннях щодо бухгалтерського обліку.Список використаної літератури


1.Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник КНЕУ, 2006. - 282 с.

.Базилінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 328 с

.Батура О., Корпоративні відносини в сучасних умовах господарювання // Економіка України. Корягіна Т.- 2004. - № 10.

.Білуха М. Бухгалтерський облік у системі економічних наук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 12.

.Бутинця Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф., 8-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2008. - 756 с.

.Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навч.-практ. посіб. / - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536 с.

.Вісник податкової служби України. Вересень 2007 р., № 33 (460)

.Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік - 1: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. - К.: КНЕУ, 2006. - 320 с.

.Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навч. посіб. - К.: Вид-во „ЦНЛ, 2007. - 488 с.

.Господарський кодекс України від l6.01.2003 р. № 436-ІУ

.Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - ISBN 966-364-381-1.

.Джога Р.Т. та ін. Облік у бюджетних установах: Підручник. - К.: КНЕУ, 2006. - 480 с.

.Добровського В.М., Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посіб./; за ред. - К.: А.С.К., 2009.- 976 с.

.Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика. - К.: „Знання, 2008. - 428 с.

.Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник: - К.: КНТЕУ, 2008. - 514 с.

.Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми Фінансовий облік. Навч. посіб. / За ред. В.К.. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: ЦУЛ, 2010. - 510 с.

.Пічугін П., Бабаєв Д. 1С:Бухгалтерія: доступно для бухгалтера: Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. - Х.: Фактор, 2008 - 464 с.

.Податковий кодекс України, від 02.12.2010

.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання: Підручник, 3-є вид. перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 630 с.

.Сиротинська А. П., Лазаришина І. Л. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. - 264 с.

.Слав`юк Р. А. Фінанси підприємств: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2007. - 550c. - ISBN 978-966-484-009-2.

.Статистичний щорічник України за 2008 рік. - К.: Техніка, 2009.

.Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 231 с.

.Хомяк Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник - 3-тє вид., доп. і перероб. - Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект - Захід», 2004-912 с.

.Хомяк Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. - Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник / - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур» 2010. - 440 с.

.Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз: Практикум. Львів: ЛБІНБУ, 2006. - 254 с.