Страна

Студентов

Організаційно-правова характеристика банку

Контрольный Листок

Содержание


Вступ

1. Організаційно-правові засади діяльності банку

2. Розрахунково-аналітична частина

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Розвиток української економіки безпосередньо залежить від стану банківської системи, фінансування та обслуговування підприємств комерційними банками. Необхідної для цього передумовою є забезпечення стійкого становища самих банків.

Фінансово-кредитні установи - організації, безпосередньо беруть участь у фінансовому циклі компанії, наприклад, виконують розрахунково-касові, іпотечні, кредитні інші операції. Основні параметри даного елемента: якість обслуговування, рівень надійності, банківські резерви, обсяг послуг.

Українська банківська система поки що не повною мірою відповідає вимогам економіки, що розвивається і потребує зміцнення. Розвиток економіки України стримується нерозвиненістю і нестійкістю банківського сектора, а також його обмеженою здатністю акумулювати кошти підприємств і населення, такі необхідні для кредитування інвестицій та оновлення основних фондів матеріального виробництва.

Комерційний банк - основна ланка банківської системи, самостійні суб'єкти економіки. Комерційні банки здійснюють комплексне обслуговування клієнтів - акумуляцію (залучення) коштів в депозити, їх розміщення (інвестиційна функція) та розрахунково-касове обслуговування, що відрізняє їх від спеціальних кредитних організацій небанківського типу, виконують обмежене коло фінансових операцій і послуг.

Кредитним організаціям (у тому числі і комерційні банкам) забороняється заняття небанківської діяльністю - виробничою, торговельною, страховою.

Метою виробничої практики є закріплення набутих теоретичних знань та отримання практичних навиків стосовно використання методик, прийомів та процедур управління роботою банківської установи.

Завдання проходження практики - надати студентам можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою, сформувати вміння самостійно приймати стратегічні управлінські рішення з метою забезпечення прибуткової діяльності комерційної структури.

Для досягнення мети стажування необхідним є вирішення наступних практичних завдань:

1.Визначити юридичний статус підприємства, зясувавши повну і скорочену його назву; місцезнаходження; форму власності; організаційно-правову форму.

2.Ознайомитися зі змістом установчих документів (статуту, установчого договору), при цьому зясувати розмір статутного (пайового) капіталу, а для акціонерних товариств - також види, кількість і вартість акцій; перелік засновників і розмір їх часток у статутному капіталі; належність підприємства до концернів, асоціацій, холдингів; наявність філій, представництв, відділень та короткі відомості про них тощо.

.Охарактеризувати цілі діяльності підприємства.

.Описати види діяльності і продукцію підприємства, послуги та роботи, що ним виконуються.

.Ознайомитися зі структурою постачальників та покупців продукції досліджуваного підприємства.

.Ознайомитися зі структурою підприємства, а саме: виробничими підрозділами (основне і допоміжне виробництво, складське господарство, ремонтна база, транспортні служби та інші); підсобним виробництвом; потужностями підприємства; виробничими площами; площами земельних ділянок; майновими комплексами, що мають повну господарську самостійність, та ін.

.Ознайомитися з організаційною структурою управління підприємством та охарактеризувати коло функціональних обовязків директора, його заступників, головного бухгалтера, фінансиста.

.Зясувати, які важливі події у житті підприємства відбулися за період його діяльності: наприклад, зміна власності, організаційно-правової форми, акціонування, реорганізація, об'єднання, зміна місцезнаходження, керівництва, фінансової стратегії, товарної політики тощо.

.Ознайомитися з програмними продуктами, що використовуються на підприємстві, та набути практичні навички їх застосування.

.Вивчити структуру та порядок укладання комерційних договорів.

.Вивчити порядок оформлення документів з працевлаштування. Заповнити заяву про прийом на роботу та особовий листок з обліку кадрів, а також скласти автобіографію та резюме. Ці документи представити у вигляді додатків до щоденника виробничого стажування.

Впродовж виробничого стажування повинні набути наступні уміння та навички:

.дослідницькі (уміння систематично прирощувати знання; уміння застосовувати творчі здібності, які характеризують готовність до створення нових ідей, що відрізняються від традиційних; уміння аналізувати стан справ у різних сферах економіки із застосуванням надбань сучасної світової та вітчизняної економічної науки; уміння здійснювати пошук і використання інформаційних джерел, баз даних для теоретичного дослідження стану економічного обєкту; уміння сприймати, розуміти, відтворювати надану інформацію та творчо застосовувати її до суспільно-важливих проблем);

2.організаційні (уміння відповідально ставитися до виконуваної роботи; уміння доброзичливо відноситися до оточуючих і до життя взагалі; уміння аргументовано відстоювати власну позицію; уміння встановлювати, підтримувати та розвивати контакти з людьми);

.контрольні (уміння усвідомлювати та дотримуватись морально-етичних норм і загальнолюдських цінностей у стосунках з людьми і довкіллям; уміння застосовувати елементи наукової саморефлексії у професійних відносинах і повсякденних практиках; уміння дотримуватися чинного законодавства, використовувати свої права та виконувати свої громадянські обовязки)

Проходження практики відбувалося в ПАТ КБ "Преміум".

1. Організаційно-правові засади діяльності банку


ПАТ "КБ "Преміум" зареєстрований Національним Банком України 24 липня 2007 року. Банк здійснює свою діяльність на основі банківської ліцензії № 236 і дозволу № 236-3 на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність". ПАТ "КБ "Преміум" зареєстрований Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 13 липня 2007 року (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 257493 від 13.07.2008 року). Статутний фонд становить 260 млн. грн.

Стратегічна мета Банку: побудова сучасної кредитно-фінансової установи, сфокусованої на потребах клієнтів, спрямованої на розвиток найбільш дохідних банківських бізнесів з врахуванням ризикованості операцій, діяльність якої забезпечує стабільність та надійність.

Спеціалізація Банку: Банк функціонує як універсальний.

Діяльність ПАТ "КБ "Преміум" характеризується наступним:

-клієнтоорієнтована політика Банку;

-надання широкого спектру банківських послуг.

Істотна участь у Банку: на кінець дня 31 грудня 2013 року, статутний капітал становить 260000 тис. грн. Власниками Банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року є 11 фізичних осіб, яким належить менш ніж 10% у статутному капіталі Банку. Власники істотної участі в Банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року відсутні.

Історія становлення ПАТ " КБ "Преміум":

1)2007 рік:

24 серпня 2007 року зареєстрований Національним Банком України, як Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Преміум".

)2013 рік:

серпня - банк попав в ТОР-10 найбільш динамічних банків України, за версією журналу "Forbes Україна"; - Банк стає Асоційованим членом міжнародної платіжної системи Visa International;

жовтня - національне рейтингове агентство "Рюрік" присвоїло ПАТ "КБ"ПРЕМІУМ" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом "стабільний";

жовтня - відкрито "Львівську регіональну дирекцію" ПАТ "Комерційний банк "Преміум";

жовтня - відкрито "Миколаївську регіональну дирекцію" ПАТ "Комерційний банк "Преміум";

листопада - відкрито "Дніпропетровську регіональну дирекцію" ПАТ "Комерційний банк "Преміум";

листопада - першою випущеною платіжної карткою Банку стала картка Visa Platinum;

грудня Банк став членом міжнародної системи грошових переказів "Аверс";

грудня - відкрито "Сумську регіональну дирекцію" ПАТ "Комерційний банк "Преміум".

3) 2014 рік:

січня - відкрито "Вінницьку регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

28 січня - відкрито "Полтавську регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

31 cічня ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" став агентом по виплаті грошових переказів платіжної системи Money Gram;

15 квітня - відкрито "Харківську регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

06 червня - відкрито "Херсонську регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

07 липня - відкрито "Запорізьку регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

08 липня - Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило ПАТ "КБ"ПРЕМІУМ" довгостроковий кредитний рейтинг;

15 серпня - відкрито "Одеську регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ";

05 вересня - Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило ПАТ "КБ"ПРЕМІУМ" довгостроковий кредитний рейтинг;

05 листопада - відкрито "Тернопільську регіональну дирекцію" ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ". Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів ПАТ "КБ "Преміум" оперативного проведення операцій за дорученням клієнтів встановленні кореспондентські відносини з іншими українськими та іноземними банками через які проводиться обслуговування клієнтів банку, як резидентів, так і нерезидентів.

Банк надає повний спектр послуг фізичним і юридичним особам, включаючи депозитні та кредитні програми. Банк пропонує іпотечне та споживче кредитування, а також послуги з видачі кредитних карт. Банк обслуговує корпоративний сегмент, забезпечуючи індивідуальний підхід та максимально високий рівень сервісу.

ПАТ "КБ "Преміум" являється Асоційованим членом міжнародної платіжної системи Visa Internationl та надає послуги по випуску платіжних карток як для приватних осіб так і для корпоративних клієнтів.

Види платіжних карток:

) Visa Classic

Найпопулярніша та найбільш універсальна платіжна картка, широко розповсюджена як в Україні, так і за її межами.

Дана картка слугує гарантією платіжеспроможності клієнта, спрощує процедуру відкриття віз в посольствах іноземних держав, процедуру оренди автомобілів, бронювання номеру в готелі, замовлення авіаквитків, оплати товарів та послуг через мережу Інтернет по наданим інвойсах (наприклад, плата за навчання та ін.)

) Visa Gold

Преміальна платіжна картка міжнародної платіжної системи Visa International.

Картка Visa Gold відкриває для її власника світ ексклюзивних привілегій. Картки Visa Gold приймаються без обмежень по всьому світу та дозволяють весь час відчувати фінансову свободу.

3) Visa Platium

Це солідність, статус, престиж, комфорт. Вони мають більш широкий діапазон функціональних можливостей у порівнянні з картками Gold, що робить картки Platinum більш престижними та бажаними.

З карткою Visa Platinum клієнти ПАТ "КБ "Преміум" отримають тільки найкраще. Визнані у всьому світі картки преміум-класу, які приймаються у більш ніж 24 мільйонах торгових точок і банкоматів та надають можливість їх держателям з легкістю вирішувати будь-які фінансові проблеми. Картка Visa Platinum від ПАТ "КБ "Преміум" - це ключ до нових переваг і привілеїв.

Додаткові послуги: SMS-banking <#"justify">"Аванс". Грошові кошти, що надаються клієнту на споживчі потреби у вигляді відновлювальної кредитної лінії, під операції з використанням електронних платіжних засобів.

"Овердрафт". Грошові кошти, що надаються клієнту на споживчі потреби у вигляді відновлювальної кредитної лінії, під операції з використанням електронних платіжних засобів.

ПАТ "КБ "Преміум" робить ставку на сучасні технології, мобільність, гнучкий підхід, конкурентоспроможні тарифи, просту процедуру відкриття рахунків та оформлення інших банківських продуктів та всеохоплююче максимальне комплексне вирішення потреб клієнта.

Система Дистанційного Обслуговування дозволяє Клієнтам працювати з усіма банківськими документами як з персонального комп'ютера, так і з ноутбука та мобільних гаджетів:

1. Клієнт Банк (Win32 Клієнт)

Win32 клієнт - зручне та надійне програмне забезпечення, яке легко відкривається на робочому місці користувача, має зручний та продуманий графічний інтерфейс. Перевагою даної програми є те, що вона знаходиться на комп'ютері клієнта, що дає змогу працювати з рахунками в режимі оффлайн і з'єднуватись з банком для актуалізації при необхідності.

2. Клієнт Банк (Web Клієнт)

Web клієнт дозволяє працювати на будь-якому комп'ютері, який підключений до мережі Інтернет за допомогою стандартного веб-браузера, при цьому немає необхідності встановлювати програмне забезпечення клієнт-банк. Для доступу можна використовувати два види інтерфейсу - Легкий (лише для перегляду), и багатофункціональный (з використанням Java - технологій).

ПАТ "КБ "Преміум" пропонує клієнтам впровадити прийняту в усьому світі систему виплати заробітної плати, премій, стипендій та інших платежів за допомогою платіжних карток міжнародних систем VISA International.

ПАТ "КБ "Преміум" надає приватним клієнтам широкий спектр банківських продуктів.

Види вкладів приватним клієнтам:

депозит "Прибутковий" - отримання максимального доходу за вкладом;

депозит "Комфортний" - найвигідніша пропозиція для пенсіонерів;

депозит "Капітал" - для тих, хто бажає залщаджити;

депозит "Стабільний" - можливість отримувати додатковий дохід щомісяця;

депозит "Преміальний" - максимальний прибуток за мінімальний строк;

депозит "Динамічний" - зняття та поповнення вкладу без обмежень;

депозит "Знайомство" - лояльні умови довгострокового повернення вкладу.

ПАТ "КБ "Преміум" - універсальна фінансова установа з повним набором банківських інструментів для обслуговування юридичних осіб.

ПАТ "КБ "Преміум" пропонує своїм клієнтам - юридичним особам повний спектр послуг в сегменті розрахунково - каосового обслуговування поточних рахунків, в тому числі рахунків з спеціальним режимом використання.

Для здійснення якісного обслуговування корпоративних клієнтів Банк пропонує:

Строковий депозит. Надання коштів в сумі і на термін чітко визначений кредитною угодою, з обумовленою процентною ставкою та цільовим призначенням.

Кредитна лінія. <#"justify">Депозити юридичним особам:

депозит "Преміум класичний" - строковий вклад на чітко визначений строк, з можливістю поповнення;

-депозит "Преміум партнерський" - строковий вклад на строк 370 календарних днів, з можливістю поповнення протягом перших 9-ти місяців дії вкладу;

депозит "Преміум мобільний" - строковий вклад на строк 360або 370 календарних днів, без права поповнення;

депозит "Преміум практичний" - вклад строком від 1 до 12 місяців, з не знижувальним залишком та можливістю поповнення.

ПАТ КБ "Преміум" пропонує послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Також ПАТ КБ "Преміум" надає можливість взяти в оренду банківський сейф.

Переваги:

-конфіденційність зберігання документів, грошових коштів та інших цінностей в індивідуальному сейфі;

-доступ до індивідуального сейфу протягом операційного часу банку;

вибір оптимального розміру сейфу та строку оренди індивідуального сейфу (від 1 до 370 днів) з можливістю подальшої лонгації договору оренди;

право на користування індивідуальним сейфом може бути надано іншій особі на підставі довіреності, оформленої нотаріально або посвідченої працівником банка.

Дивлячись на це все, можна зробити висновок, що банк - універсальна фінансова установа з повним набором банківських інструментів для обслуговування юридичних і фізичних осіб. ПАТ "КБ "Преміум" робить ставку на сучасні технології, мобільність, гнучкий підхід, конкурентоспроможні тарифи, просту процедуру відкриття рахунків та оформлення інших банківських продуктів та всеохоплююче максимальне комплексне вирішення потреб клієнта, адже саме завдяки цьому формується імідж солідної фінансової установи, яка враховує інтереси клієнтів та готова допомагати у вирішення їхніх проблем.


2. Розрахунково-аналітична частина


Відповідно до даних в таблиці 1, можна побачити, що найбільший відсоток у структурі активів банку за 2011 рік займає стаття "Кредити та заборгованість клієнтів" в розмірі 50,72%. За 2011-2013 роки суми грошових коштів знизилися на 21,5%, а в загальному банк втратив 57248 тис. грн. за рік. Це негативно вплине на подальшу роботу банківської установи.

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 2, найбільша динаміка у структурі пасивів за 2011р. - це кошти клієнтів, але в 2012 найвищу динаміку у структурі банку мали кошти банків. Це означає, що приріст залучених коштів клієнтів зменшився. Але в 2013 році кошти клієнтів збільшилися у розмірі 74,61% до всієї структури пасивів. У 2013 році у порівнянні з 2011 роком сума коштів банків зменшилася на 45,17%, що є негативним фактором, також зменшився відсоток статті "Резерви та зобовязання" у розмірі 81,46%, що є позитивним моментом. Розглядаючи таблицю 3 "Динаміка фінансових результатів діяльності ПАТ "КБ "Преміум" за 2011-2013 роки", можна зробити висновок, що впродовж останніх трьох років процентні доходи збільшувалися на 2,6%, а процентні витрати зменшувалися з кожним роком на 1,61%. Адміністративні та інші операційні витрати виросли за три роки на 64,01% і це негативно вплине на діяльність банку, через що відбудеться зниження продуктивності роботи банківської установи.

Після дослідження таблиці 4, стає видно що в 2011 банк отримав чистий прибуток в розмірі 3437 тис. грн., але протягом 2012 та 2013 років чистий прибуток банку скоротився: на 2,5%. Аналізуючи показники рентабельності, можна спостерігати тенденцію зниження сум більшої частини статей, що супроводжується втратою частини доходів банку.

Таблиця 1

Динаміка складу та структури активів ПАТ "КБ "Преміум" за 2011 - 2013 роки (тис. грн.)

Показник2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення 2012 р. від 2011 р. Відхилення 2013 р. від 2012 р. сума, тис. грн. питома вага, %сума, тис. грнпитома вага, %сума, тис. грн. питома вага, %абсолютне тис. грн. відносне %абсолютне тис. грнвідносне %А123456789101. Грошові кошти та їх еквіваленти35472549,3423355033,8217630220,82 (121176) (34,1) (57248) (24,5) 2. Кошти в інших банках16591123,079875514,312596114,88 (67156) (40,47) 2720627,553. Кредити та заборгованість клієнтів36475150,7232645147,2750648559,82 (38300) (10,5) 18003455,154. Цінні папери в портфелі банку на продаж----------5. Цінні папери в портфелі банку до погашення----------6. Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток650,009--4320,05 (65) (100) 43207. Відстрочений податковий актив1940,0271240,0186310,075 (70) (36,08) 5074,098. Основні засоби та матеріальні активи324884,52306694,44312633,69 (1819) (5,6) 5941,949. Інші фінансові активи530,0074170,00210400,12 (36) (68) 102460,1810. Інші активи1670,0232080,035790,0684124,553711,7811. Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття----------12. Усього активів 719135100690660100846684100 (28475) (3,96) 15602422,6

Таблиця 2

Динаміка складу та структури пасивів ПАТ "КБ "Преміум" за 2011-2013 роки

(тис. грн.)

Показник2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення 2012 р. від 2011 р. Відхилення 2013 р. від 2012 р. сума, тис. грн. питома вага, %сума, тис. грнпитома вага, %сума, тис. грн. питома вага, %абсолютне тис. грнвідносне %абсолютне тис. грнвідносне %А123456789101. Кошти банків20518844,6226127861,0514326824,615609027,34 (118010) (45,17) 2. Кошти клієнтів25442255,3316225637,9143436674,61 (92166) (36,23) 272110161,73. Боргові цінні папери, емітовані банком----------4. Резерви за зобовязаннями120,00333980,86300,113386282,16 (2768) (81,46) 5. Інші фінансові зобовязання760,0171810,0415620,27105138,161381762,986. Інші зобовязання1640,048370,223600,41673410,371523181,967. Субординований борг----------8. Усього зобовязань 45986263,9542795061,9658218668,76 (31912) (6,94) 15423636,049. Статутний капітал260000100,2826000097,0626000098,3000010. Непокритий збиток (8039) (3,27) (5053) (1,72) (3397) (1,3) 3437 (40,5) 1656 (32,77) 11. Резервні та інші фонди банку77632,9977632,9578952,98001321,712, Усього власного капіталу25927336,0526271038,0426449831,2434371,3317880,6813. Усього пасивів719135100690660100846684100 (28475) (3,96) 15602422,6

Таблиця 3

Динаміка фінансових результатів діяльності ПАТ "КБ "Преміум" за 2011 - 2013 роки

(тис. грн.)

Показники2010 р. 2011 р. 2012 р. Відхилення 2011 р. від 2010 р. Відхилення 2012 р. від 2011 р. абсолютне тис. грнвідносне %абсолютне тис. грнвідносне %А12345671. Чистий процентний дохід5133363238665531190523233155,24 1.1 Процентні доходи610191028221055004180368,5126782,6 1.2 Процентні витрати (9686) (39584) (38947) (29898) (308,67) 637 (1,61) 2. Чистий комісійний дохід2355646784034112174,6193629,94 2.1 Комісійні доходи380211341114677539198,31261,11 2.2 Комісійні витрати (1447) (4874) (3064) (3427) 236,831810 (3,74) 3. Результат від торгівлі іноземною валютою2762351 (901) 2075751,81 (3252) (138,32-) 4. Збиток, який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова-------5. Збиток/ (прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобовязань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова-------6. Результат від переоцінки іноземної валюти (47) (388) (317) (341) 925,5371 (18,3) 7. Резерв під заборгованість за кредитами-------8. Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж- (181) -----9. Резерви за зобовязаннями-------10. Інші операційні доходи14724442469765,974002164,0111. Адміністративні та інші операційні витрати (7917) (9382) (162797) (1465) 18,5 (153415) 163,5212. Прибуток до оподаткування (8018) 3826266511844 (147,72) (1161) (30,35) 13. Витрати на податок на прибуток (359) (1180) (85) (821) 228,71095 (92,8) 14. Прибуток після оподаткування-------15. Чистий прибуток/збиток343726462580 (791) (23,01) (66) (2,5)

Таблиця 4

Динаміка показників рентабельності ПАТ "КБ "Преміум" за 2011 - 2013 роки

ПоказникМетодика розрахунку показника2011 р. 2012 р. 2013 р. Темп змін2012 р. від 2011 р., %2013 р. від 2012 р.,%А123456Вихідні дані, тис. грн. 1. Чистий прибутокряд.15 табл.3343726462580 (23,01) (2,5) 2. Середньорічні активитабл.1719135690660846684 (3,96) 22,63. Середньорічний капіталтабл.22592732627102644981,330,684. Середньорічний статутний капіталтабл.2260000260000260000005. Загальні витратиряд.1.2+ряд.2.2+ (ряд.3) + +ряд.4+ (ряд.5) + (ряд.6) + (ряд.7) + (ряд.8) + (ряд.9) +ряд.11 табл.3 (18821) (52058) (206026) 77,46495,86. Загальні доходиряд.1.1+ряд.2.1+ряд.3+ ряд.5 +ряд.6 +ряд.7 +ряд.8 +ряд.9 +ряд.10 табл.36519711570111999577,463,717. Середньорічна чисельність працівниківІнформація у Річному звіті банку43628444,235,5Розрахунок коефіцієнтів1. Рентабельність активівряд.1/ ряд.20,00480,00380,00304 (20,83) (20) 2. Рентабельність капіталуряд.1/ряд.30,013250,010,0097 (24,53) (3) 3. Рентабельність статутного капіталуряд.1/ряд.40,013210,01010,0099 (23,54) (1,98) 4. Рентабельність діяльності за витратамиряд.1/ряд.5 (0,18) (0,0508) (0,013) 128,2125,65. Рентабельність доходів банкуряд.1/ряд.60,0530,0230,022 (56,6) (4,35) 6. Продуктивність праціряд.1/ряд.779,9342,6830,71 (46,6) (28,05)

Висновки


ПАТ "КБ "Преміум" надає якісне обслуговування традиційному сегменту клієнтів торгівлі, будівництва та промислових виробників, а також користується перевагами міжнародної Групи, які дають змогу запропонувати сервіси підрозділам міжнародних компаній в Україні. Сьогодні клієнти банку більш зацікавлені в отриманні справді надійного щоденного сервісу, який був забезпечений ПАТ "КБ "Преміум" навіть у "пікові" періоди фінансової кризи в країні. Щораз більше компаній, шукаючи шляхів мінімізації власних витрат, застосовують більш інноваційні продукти з управління ліквідністю, інструменти контролю розрахунків дочірніх підрозділів, інформаційні сервіси із консолідації звітності, тощо. Позитивна оцінка клієнтів та партнерів є гарним показником ефективності роботи банку з класичними та інноваційними продуктами, а також свідчить про значний потенціал для їхнього розвитку.

За час проходження практики я ознайомився із структурою банку, його функціями та метою, порядком проведення його діяльності. Також ознайомилась з нормативними актами, якими керується ПАТ "КБ "Преміум" при здійсненні своєї діяльності.

За час проходження практики я закріпив теоретичні знання і здобув навички практичної роботи. Навчився працювати з документами, заповнювати їх.

Банк є прибутковою організацію, тому основною метою його діяльності є отримання прибутку. Банк отримує прибуток від надання різноманітних послуг. Послуги надаються у трьох бізнес-орієнтованих напрямках: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес та фінансово-інституційний бізнес. Провідною діяльністю банку є кредитування. На 01.01.2010 р. сума виданих кредитів складала 318 822 тис. грн., на 01.01.2011 р. - 284 542 тис грн., на 01.01.2012 р. - 326 451 тис. грн., 01.01.2013 р. - 506 485 тис. грн., за перший квартал 2014 року сума кредитів склала 587 923 тис. грн. Кредитний портфель банку зростає великими темпами, що свідчить про прибутковість кредитних операцій.

Чистий прибуток банку за 4 квартали 2010 р. склав 5 170 тис. грн., 2011 р. - 1 185 тис. грн., 2012 р. - 3 437 тис. грн., 2013 р. - 2 580 тис. грн. та на перший квартал 2014 року чистий прибуток банку склав 532 тис. грн.

Вартість активів установи на 01.01.2013 р. складає 846 684 тис. грн. Це у 1,24 рази більше, ніж на початок 2013 р., та у 1,3 рази більше, ніж на початок 2012 року.

Зростання вартості активів відбувалося через залучення додаткових ресурсів, як власних, так і позичених. У 2011 році вартість статутного капіталу зросла з 70 000 тис. грн. до 260 000 тис. грн. і до першого кварталу 2014 року залишається незмінним.

Щодо зобовязань банку, то їх вартість зменшилась у 0,25 рази і склала 582 186 тис. грн. на 01.01.2013 р., тоді як на 01.01.2012 вона складала - 690 660 тис. грн., а на 01.01.2011 - 459 862 тис. грн. Такі зміни, перш за все, відбувалися за рахунок збільшення (зменшення) залучених коштів банків і клієнтів.

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України. Оскільки банківська діяльність піддається багатьом ризикам, НБУ встановлює нормативи, виконання яких необхідне для підтримування нормальної діяльності банку та зменшення ризиків, які беруть на себе вкладники та кредитори банку.

Для країни характерні ознаки як такого, що розвивається включають у себе, але не обмежуються обігом валюти, яка вільно конвертується за межами України, жорстким валютним контролем та високою інфляцією. Податкове, валютне та митне законодавство України має неоднозначне тлумачення та може дуже часто змінюватися. Керівництво не має можливості передбачити все напрями розвитку ситуації, як можуть вплинути на банківський сектор та, як наслідок на фінансову позицію Банку.

банк юридичний структура статус

Несприятливі коливання економічної конюнктури та зниження довіри з боку населення негативним чином впливають на розвиток банківської системи України. В цілому кількість учасників банківського ринку не змінилася. На початок 2013 р.176 банків мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій, ще 24 установа проходить процес ліквідації, що на 3 банка більше, ніж у 2011 році.

Економічні умови продовжують обмежувати активність на фінансових ринках. Біржові курси на, як правило, неліквідних ринках не можуть відображати реальну вартість фінансових інструментів, яка повинна обумовлюватись ефективним діючим ринком, зацікавленими покупцями та добровільними продавцями.

Протягом 2013 року спостерігалися ознаки довіри до вітчизняних банків та збільшення депозитного портфелю фізичних осіб, в основному в іноземній валюті.

Кредитна активність, протягом 2013 року все ще залишалася на низькому рівні, внаслідок відносно недостатнього рівня платоспроможності позичальника. Протягом 2010-2013 років вітчизняна банківська система накопичила значний обсяг проблемної заборгованості. Обсяги якої становлять біля 10% від кредитного портфелю. Враховуючи низькі темпи видачі нових кредитів, слід очікувати, що надалі якість кредитного портфеля банківського сектора буде поліпшуватися в основному за рахунок формування банками резервів під негативно класифіковані активи і їх списання.

Роблячи висновок про особливості ПАТ "КБ "Преміум", можна відзначити високий рівень ризиків, властивих всій українській економіці і її банківського сектору, а також високий ступінь концентрації бізнесу банку на окремих контрагентах і підвищену частку позикових коштів у капіталізації. В числі позитивних характеристик Банку - наявність досвідченого менеджменту, завдяки якому банк зайняв позиції, що дозволяють йому розвивати свій бізнес в умовах зростання національної економіки.

Список використаних джерел